Vad är ett FTX aggregat?

Fakta om FTX aggregat (Som alla aggregat från ADOTECH är)

I mitten av 1970-talet infördes regler om att våra hus måste bli tätare. Självdrag som ventilation räckte inte, utan husägare var tvungna att installera mekanisk ventilation. Den enklaste typen är frånluftsventilation.

Luften (frånluften) sugs ut från rum som kök, badrum samt tvättstuga med hjälp av en fläkt och ny, frisk luft (tilluft) sugs in genom ventiler och otätheter i huset till följd av undertrycket som bildas. Med ett FTX-system sugs tilluften in mekaniskt genom särskilda kanaler och värms upp av den uppvärmda frånluften som är på väg ut från huset. På detta sätt tas värmen tillvara och du sparar energi. Alla ADOTECH`s aggregat har värmeväxlare. (= energibesparing)

Hur fungerar ett FTX-system?
F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. Aggregaten kan placeras antingen på vinden eller inne i bostaden.  (som i fallet med ADOTECH's TX aggregat)  I ett FTX-system går till- och frånluften i skilda kanaler, eller som i ADOTECH´s fall utan kanaldragning.

Den använda och uppvärmda luften som finns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där den hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Både till- och frånluften filtreras och den uppvärmda tilluften leds därefter ut till sovrum och vardagsrum. Filtreringen gör att inomhusluften blir renare. Att till- och frånluften går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation.
En förutsättning för att FTX-systemet ska fungera optimalt är att huset är tätt.

Plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare
Det finns olika typer av värmeväxlare i FTX-aggregaten. De två vanligaste är roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare, som också kallas korsströmsvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren har ett roterande hjul med veckade aluminiumprofiler, där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Roterande värmeväxlare har ofta något högre verkningsgrad än plattvärmeväxlaren och behöver inte frostas av.

I plattvärmeväxlaren passerar till- och frånluften varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtarna och den kalla tilluften tar upp värmen. En plattvärmeväxlare behöver frostas av när det är minusgrader ute, men detta sker i regel automatiskt genom att ventilationen stoppas ett par minuter några gånger om dagen. ADOTECH´s aggregat arbetar efter principen att frånluften går inuti rör, tilluften passerar utanför höljet och tillgodogör sig värmen. TX3000 har roterande värmeväxlare.

Styr ventilationen efter behov
En fördel är att kunna styra och kontrollera luftflödet i FTX-systemet. Styrningen kan vara automatisk eller manuell. Minimikravet för luftflödet i svenska bostäder är 4 liter per sekund och person. Med behovsstyrning kan flödet minska till hälften när ingen är hemma och öka när det är många personer i huset. Därmed används inte mer energi än nödvändigt för att få bra ventilation. ADOTECH har egen styrutrustning för att lösa de flesta önskningar.

Luftfilter tar bort partiklar och smuts
Det finns ett filter i tilluftskanalen som hindrar partiklar från uteluften att förorena inomhusluften. I frånluftskanalen finns också ett filter som skyddar värmeväxlaren från att sättas igen.

Filter finns i olika klasser. De som används mest i småhus är filterklasserna F (finfilter) och G (grovfilter). Bokstäverna följs alltid av en siffra, ju högre siffra desto bättre rening. Filter som används i bostäder bör ha filterklass F7 eller högre i tilluftskanalen för att göra luften tillräckligt ren. Filtren måste bytas med jämna mellanrum, en eller oftast två gånger per år, helst på hösten efter pollenperioden, och priserna kan variera mycket. Bor du i storstad kan du behöva byta filter oftare än om du bor på landet. Med ADOTECH`s aggregat kan brukaren/hyresgästen själv byta filter så ofta han/hon vill/känner behov av. (Från rummet)

Ljud
Moderna FTX-system har oftast en låg ljudeffektnivå. Bäst är att ha så låg lufthastighet som möjligt i kanalerna, vilket gör att ljudnivån minskar. Det som kan orsaka buller är dåliga ljuddämpare och felaktig montering samt för trånga kanaler som är dåligt isolerade. En stor mängd luft som trycks genom trånga kanaler ger hög ljudnivå medan samma mängd luft som trycks genom större kanaler inte låter alls. Även vibrationer från felaktigt monterade aggregat kan ge oönskade ljud. Buller kan vara svårt att åtgärda eftersom det kan bero på flera saker. Därför kan det vara klokt att anlita en expert för att ta reda på vad som är orsaken om du får bullerproblem. Med ADOTECH`s aggregat regleras luftflödet och därigenom ljudet av brukaren/hyresgästen från rummet.

Service och underhåll
Om inte ventilationssystemet underhålls kan det bli dålig luft inomhus och livslängden på återvinningssystemet förkortas. Även effektiviteten kan försämras. Ett dåligt skött ventilationssystem kan i sig vara ett problem för luftens kvalitet, eftersom luften kan bli sämre än den hade varit utan ventilation. ADOTECH's systemprincip har inga ventilationsrör som kan bli smutsiga, och filter kan enkelt bytas av brukare. Självklart måste övrig service göras regelbundet.

Några viktiga saker att tänka på:

Injusteringar och inställningar är mycket viktiga både för att hålla nere energianvändningen och för att få så bra inomhusluft som möjligt. Ett dåligt injusterat system kan ha näst intill obefintlig funktion, samtidigt som det drar energi.

Installation och injustering av FTX-system bör helst göras av specialist på ventilationsanläggningar

Smutsiga filter ökar tryckfallet och därmed energianvändningen. Att byta filter regelbundet är viktigt, både för att hålla nere energianvändningen och för att få bra inomhusluft.

Filter av dålig kvalitet, kan göra att smuts och mikroorganismer samlas i tilluftskanalen och därifrån sprids vidare i huset.

Smuts som samlas i ventilationssystemet kan på sikt ge låga luftflöden.

Fläktarna måste vara igång hela tiden. Om de stängs av under natten kan föroreningar spridas via kanalsystemet. ADOTECH`s aggregat går med lägre varvtal på natten, sk.nattsänkning, det vill säga aggregaten är alltid i drift.

Källa: Energiverket 2010
(Förutom kursiv text)